Aesa marg ham kabhue na dekhea (Bai budhai no sanvad -39)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Aesa marg ham kabhue na dekhea (Bai budhai no sanvad -39) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Aesa marg ham kabhue na dekhea (Bai budhai no sanvad -39)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Aesa marg ham kabhue na dekhea (bai budhai no sanvad -39)
 Aesa marg ham kabhue na dekhea (bai budhai no sanvad -39)