Dharam daderun bai dharam daderun (Bai Budhai no sanvad - 02)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah Bai Budha

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Dharam daderun bai dharam daderun (Bai Budhai no sanvad - 02) Composer: Sayyed Imam Shah Bai Budha Artist: Alnoor Saleh


Dharam daderun bai dharam daderun (Bai Budhai no sanvad – 02)
Composer: Sayyed Imam Shah Bai Budha
Artist: Alnoor Saleh

Dharam daderun bai dharam daderun (Bai Budhai no sanvad - 02)
 Dharam daderun bai dharam daderun (Bai Budhai no sanvad - 02)