Hun chhun gunehgar bhandhi toeli (Bai budhai no sanvad- 07)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Hun chhun gunehgar bhandhi toeli (bai budhai no sanvad- 07) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Hun chhun gunehgar bhandhi toeli (Bai budhai no sanvad- 07)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Hun chhun gunehgar bhandhi toeli (bai budhai no sanvad- 07)
 Hun chhun gunehgar bhandhi toeli (bai budhai no sanvad- 07)