Mawla Ke Rahem - Khursheed Nurali & Shamshu Jamal

Genre: Geets

Composer: Shamshu Jamal

Artist: Khursheed Nurali ....

Accompaniment: Vocal and Instruments

Media: Videos


Description:Mawla Ke Rahem – Khursheed Nurali & Shamshu Jamal
Lyrics: Shamshu Jamal. Harmonium: Shamshu Jamal. Mandolin: Mohamed Kassam. Live at Olympia Stadium, London England, September 1979.
Shamshu Jamal Khursheed Nurali & Shamshu Jamal