Nana hata tare apane na puchiun (Bai Budhai no sanvad - 01)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah Bai Budha

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Nana hata tare apane na puchiun (Bai Budhai no sanvad - 01) Composer: Sayyed Imam Shah Bai Budha Artist: Alnoor Saleh


Nana hata tare apane na puchiun (Bai Budhai no sanvad – 01)
Composer: Sayyed Imam Shah Bai Budha
Artist: Alnoor Saleh

Nana hata tare apane na puchiun (Bai Budhai no sanvad - 01)
 Nana hata tare apane na puchiun (Bai Budhai no sanvad - 01)