Nav khandh prothmi jo naraen ja buje (Bai budhai no sanvad -25)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Nav khandh prothmi jo naraen ja buje (Bai budhai no sanvad -25) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Nav khandh prothmi jo naraen ja buje (Bai budhai no sanvad -25)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Nav khandh prothmi jo naraen ja buje (bai budhai no sanvad -25)
 Nav khandh prothmi jo naraen ja buje (bai budhai no sanvad -25)