Qasida: Ali Guyam Ali Joyam (Ba Ruz-O Shab) - Shama Judah

Genre: Qasidas

Composer: Various

Artist: Shama Judah

Accompaniment: Vocal Only

Media: Artist Audio Only


Description: Qasida- Ali Guyam Ali Joyam (Ba Ruz-O Shab) Composer: Various Artist: Shama Judah


Qasida- Ali Guyam Ali Joyam (Ba Ruz-O Shab)
Composer: Various
Artist: Shama Judah

Shama Judah
Qasida: Ali Guyam Ali Joyam (Ba Ruz-O Shab) - Shama Judah
Shama Judah Qasida: Ali Guyam Ali Joyam (Ba Ruz-O Shab) - Shama Judah