Samjava bahu mushkil jano (Bai budhai no sanvad -24)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Samjava bahu mushkil jano (Bai budhai no sanvad -24) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Samjava bahu mushkil jano (Bai budhai no sanvad -24)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Samjava bahu mushkil jano (bai budhai no sanvad -24)
 Samjava bahu mushkil jano (bai budhai no sanvad -24)