Tame potana jiv kanme chalo (Bai budhai no sanvad -16)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Tame potana jiv kanme chalo (Bai budhai no sanvad -16) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Tame potana jiv kanme chalo (Bai budhai no sanvad -16)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Tame potana jiv kanme chalo (bai budhai no sanvad -16)
 Tame potana jiv kanme chalo (bai budhai no sanvad -16)