Thobh karan bahu dukh doela (Bai budhai no sanvad -23)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Thobh karan bahu dukh doela (Bai budhai no sanvad -23) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Thobh karan bahu dukh doela (Bai budhai no sanvad -23)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Thobh karan bahu dukh doela (bai budhai no sanvad -23)
 Thobh karan bahu dukh doela (bai budhai no sanvad -23)