Ummat nabhiki sara sonnsaraj kahien (Bai budhai no sanvad -32)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Ummat nabhiki sara sonnsaraj kahien (bai budhai no sanvad -32) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Ummat nabhiki sara sonnsaraj kahien (Bai budhai no sanvad -32)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Ummat nabhiki sara sonnsaraj kahien (bai budhai no sanvad -32)
 Ummat nabhiki sara sonnsaraj kahien (bai budhai no sanvad -32)